Zeitraum: 15.07.2024 / 10.03.2025
Aufenthaltdauer: 8 - 8
2 Erw., 0 Kinder ()
Gewenste bestemming:
Vroegste aankomst:
Duur van het verblijf:
1 Week
Aantal reizigers:
ZoekenVerander

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Hartelijk welkom bij de firma Albatross Reisen GmbH en op onze website, met name www.albatross-reisen.de

Wij zijn blij dat wij uw belangstelling voor onze aanbiedingen hebben gewekt. De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is daarom altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (DSGVO), het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediawet (TMG). Hierna informeren wij u - als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking - derhalve over welke gegevens door ons worden verzameld en hoe wij deze gegevens verwerken.


1. persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de zin van de GDPR zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor zover dat nodig is om de geboekte dienst te verlenen, om te voldoen aan wettelijke vereisten of voor het hieronder vermelde doel.


2. Geanonimiseerde gegevens / logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt, worden toch bepaalde geanonimiseerde gegevens opgeslagen, bijv. welke pagina of welke aanbieding werd opgeroepen. Deze gegevens zijn echter niet persoonsgebonden en vallen derhalve niet onder de wettelijke bepalingen van de DSGVO of de BDSG.

De exploitant van de website of de aanbieder van de pagina verzamelt gegevens over de bezoeken aan de pagina en slaat deze op als "server log files".
De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:
Bezochte website, tijdstip van toegang, hoeveelheid verzonden gegevens in bytes, bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikt IP-adres.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse en om onze onlinediensten te verbeteren. Gelieve nota te nemen van het punt "Recht op informatie / herroepingsrecht".
De beheerder van de website behoudt zich echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik. Deze doeleinden zijn ook ons legitiem belang bij gegevensverwerking volgens Art. 6 para. 1 lt. f DSGVO.

Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.


3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt echter onontbeerlijk als u een verblijf of een andere dienst via ons portaal wilt boeken, contact met ons wilt opnemen, zich op onze nieuwsbrief wilt abonneren of van andere aanbiedingen op onze site gebruik wilt maken.

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en in de geest van gegevensbesparing worden alleen die gegevens verzameld die absoluut noodzakelijk zijn voor het verlenen van de gewenste dienst. Als wij in onze formulieren om nadere informatie vragen, is die informatie altijd vrijwillig en als zodanig aangegeven.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Voorts vindt de opslag in logbestanden plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

In geval van boeking van een verblijf of een andere dienst gebruiken wij de verzamelde gegevens ook voor statistische en reclamedoeleinden. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend binnen de wettelijke voorschriften.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van aanbiedingen of reclame per e-mail in verband met de verkoop van goederen of diensten is § 7 par. 3 UWG.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, bewaren en gebruiken wij ook de persoonsgegevens die u bij uw reservering en uw verblijf verstrekt, om u als abonnee van de nieuwsbrief zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn (art. 6 lid 1 lt. f DSGVO).

Wij gebruiken de opgeslagen persoonsgegevens ook voor het onderhouden van klantenrelaties, voor klantenzorg (bijv. informatie over het verloop van uw verblijf), voor eigen reclame- en marketingacties (bijv. verzending van catalogi, andere reclamemailings binnen de wettelijk toegestane omvang, vragen over klanttevredenheid) en voor de afhandeling van bestellingen.


4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen met persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) lt. a EU General Data Protection Regulation (GDPR) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lt. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) lt. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, sub d, DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 lt. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.


5. bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven binnen de relevante, met name gegevensbeschermings- en mededingingsrechtelijke voorschriften.

Voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door ons verschuldigde contractuele dienst of wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens ook doorgegeven aan onderaannemers of dienstverleners voor het verlenen van de dienst in naam van of in opdracht van ons (bijv. technische verwerking van post- en e-mailverzending, betalingsverwerking, klantenservice).

Bovendien worden de gegevens doorgegeven aan personen of bedrijven met het oog op de verwerking van uw boeking, met name aan logiesverstrekkers, boekingspartners, dienstverleners, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hotels, reisbureaus, autoverhuurbedrijven, cruisemaatschappijen, overheidsinstanties, enz. Wij wijzen u erop dat de voorschriften inzake gegevensbescherming in de hoofdzetel van deze personen en ondernemingen kunnen afwijken van die in Duitsland.

Uw gegevens worden ook bekendgemaakt en doorgegeven aan derden indien wij daartoe wettelijk of op grond van een juridisch bindende rechterlijke uitspraak verplicht zijn.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.


6. Opslag en verwijdering van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het kader van de onder het punt "Doel van het verzamelen van persoonsgegevens" genoemde doeleinden. De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Daarnaast kan opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. De wetgever heeft verschillende opslagverplichtingen en -termijnen vastgesteld. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.


7. gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies (kleine computerbestanden met tekstinformatie die de webserver naar uw internetbrowser stuurt) om uw ervaring bij het bezoeken van onze online diensten te verbeteren. Sommige mededelingen verschijnen bijvoorbeeld slechts één keer als u ons toestaat een cookie te plaatsen. Bovendien hebben onze cookies een vervaldatum. Als u uw cookies handmatig verwijdert voordat ze vervallen, ontvangt u een nieuwe bij uw volgende bezoek aan de site, tenzij u blokkeert dat de cookie wordt opgeslagen.

De technische specificaties bepalen dat alleen de server een cookie kan lezen dat door hem is verzonden. Wij verzekeren u dat in cookies geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

Helaas is het slechts beperkt mogelijk om van onze aanbiedingen gebruik te maken zonder cookies te accepteren. Wij raden u daarom aan cookies permanent te activeren voor onze website. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren en uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra er cookies worden verzonden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 (1) lt. f DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 lid 1 sub a DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.


8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De Google-trackingcodes op deze website gebruiken de functie "_anonymizeIp()", wat betekent dat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst. Door op de knop "Deactiveren" te klikken, wordt tracking volledig verhinderd. Om het bezwaar permanent te kunnen maken, moet de gebruikte browser cookies aanvaarden. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door een Google browser plug-in te gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de corresponderende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


9. Gebruik van Google Fonts

Onze online aanwezigheid maakt gebruik van Google Fonts en de Google Fonts API om lettertypes en symbolen visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Fonts verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Fonts-functies door bezoekers van de websites, voor zover de gegevens niet worden opgeslagen op de lokale servers van onze online aanwezigheid. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op http://www.google.com/privacypolicy.html. U kunt daar ook het privacycentrum bezoeken. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. De gebruiksvoorwaarden van Google Fonts zijn te vinden op https://fonts.google.com/about# en https://policies.google.com/terms?hl=en.


10. Gebruik van Google Maps

Onze online aanwezigheid maakt gebruik van Google Maps en de Google Maps API om een kaart en geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de websites. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op http://www.google.com/privacypolicy.html. U kunt daar ook het privacycentrum bezoeken. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.


11. Veiligheid, vragen en suggesties, verantwoordelijke persoon

De veiligheid hangt niet in de laatste plaats af van uw systeem. U dient uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen, nooit toe te staan dat wachtwoorden door de internetbrowser worden opgeslagen en het venster van de internetbrowser te sluiten wanneer u uw bezoek aan onze website beëindigt. Dit zal het voor derden moeilijker maken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

Gebruik een besturingssysteem dat gebruikersrechten kan beheren. Stel meerdere gebruikers in op uw systeem, zelfs in de familie, en gebruik het internet nooit onder beheerdersrechten. Gebruik beveiligingssoftware zoals virusscanners en firewalls en houd uw systeem up to date.

De verantwoordelijke persoon voor deze online aanwezigheid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Albatross Reisen GmbH
Marktbreiter Str. 11
97199 Ochsenfurt

Tel.: +49 9331 98304-0
Fax: +49 9331 98304-29

E-mail: info@albatross.de
www.albatross-reisen.de


12. recht op informatie / recht van herroeping; verdere rechten van de betrokkene

Wij willen u erop wijzen dat u

het recht hebben om geïnformeerd te worden over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen

het recht hebben om deze gegevens te laten corrigeren indien ze gewijzigd of onjuist zijn,

het recht hebben te verzoeken om beperking van de verwerking totdat de juistheid van de gegevens is opgehelderd, indien onduidelijk is of de gegevens juist zijn of in geval van bezwaar tegen een bepaald gebruik of tegen de gehele verwerking van uw gegevens.

het recht hebben te verzoeken om verwijdering van gegevens indien deze onjuist zijn of onrechtmatig zijn opgeslagen en verwerkt.

het recht hebben een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst

het recht hebben te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO

het recht hebben om de over u opgeslagen gegevens te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien nodig, of om de gegenereerde gegevensvoorraad zelf over te dragen.

het recht hebben om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bayerische Staatsdienst voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

poststelle@lda.bayern.de

U hebt uiteraard het recht om deze rechten kosteloos uit te oefenen. Om uw toestemming voor het gebruik van gegevens in te trekken, om informatie of om correctie, blokkering of verwijdering van gegevens te verzoeken of om andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf:

Albatross Reisen GmbH
Marktbreiter Str. 11
97199 Ochsenfurt

E-mail: datenschutz@albatross.de


13. afmelding nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan op de link: "Nieuwsbrief opzeggen", die u vindt aan het einde van alle door ons verstuurde nieuwsbrieven.

Titel des Dialogfenster