Gewenste bestemming:
Vroegste aankomst:
Duur van het verblijf:
1 Week
Aantal reizigers:

Privacy

Sinds 1 juli 2018 geldt in de EU de nieuwe richtlijn pakketreizen. Met de nieuwe bepalingen moeten de voorschriften binnen de EU zoveel mogelijk worden geharmoniseerd en vooral uw rechten als reiziger worden versterkt.

Onder andere zijn de informatieverplichtingen over uw reis uitgebreid. Zo ontvangt u naast onze algemene reisvoorwaarden (ARV) nu ook ons informatieblad over geheel verzorgde reizen, dat u nog uitvoeriger informeert over de bescherming tegen faillissement, het recht op annulering en eventuele aanspraken, en dat daarmee zorgt voor meer transparantie en vergelijkbaarheid.

Als uw Touroperator moeten wij u sinds 1 juli 2018 uitgebreid informeren over de inreisbepalingen in uw vakantieoord.
Om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting, hebben wij van u de voor- en achternamen van alle reisdeelnemers en hun nationaliteit nodig.

Onze verschillende reisverzekeringspakketten verzekeren niet alleen u, maar ook alle meereizende personen tijdens uw vakantie. Of het nu een annulerings- en ziektekostenverzekering of een reis- en kredietbrief voor autoreizen en een vakantiegarantie betreft: wij geven u graag meer informatie over uw mogelijkheden.
Om uw reisverzekering perfect op u af te kunnen stemmen, hebben wij de leeftijd van alle reisdeelnemers aan het begin van uw reis nodig.

Albatross Reisen GmbH als uw Touroperator neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de correcte uitvoering van uw reis.
Zoals wettelijk is voorgeschreven hebben wij uiteraard uw betaling in het geval van insolventie verzekerd. Deze verzekering heeft de firma Albatross Reisen GmbH afgesloten met de firma tourVERS, Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee 51, D-22453 Hamburg als verzekeringsagent der HanseMerkur Reiserversicherungs AG.

Alle andere juridische informatie vindt u in onze Formulier voor het informeren van de reiziger bij een reisarrangement.

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Hartelijk welkom bij de firma Albatross Reisen GmbH en op onze website, met name www.albatross-reisen.de

Het doet ons genoegen dat wij uw belangstelling voor ons aanbod hebben gewekt. Er is ons veel gelegen aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. De verzameling en het gebruik van uw gegevens geschiedt daarom altijd in overeenstemming met de bepalingen van de EU-basisverordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna te noemen: AVG), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (hierna te noemen: BDSG) en de Duitse wet op de telemedia (TMG). Hieronder informeren wij – als de voor de verwerking verantwoordelijke instantie – u over de manier waarop gegevens door ons worden verzameld en verwerkt en welke gegevens het betreft.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon beschouwd die direct dan wel indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing van een identiteitskenmerk als een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of online kenmerk, of van een of meer bijzondere kenmerken die de lichamelijke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen. De opslag van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de geboekte dienst, voor de naleving van wettelijke voorschriften of voor het hierna vermelde doel.

2. Geanonimiseerde gegevens / Logfiles

U kunt onze website bezoeken zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verzameld. Bij elk bezoek aan onze website worden echter bepaalde geanonimiseerde gegevens opgeslagen, bijv. welke pagina of welk aanbod er is opgeroepen. Maar deze gegevens zijn niet persoonsgerelateerd en vallen daarom niet onder de wettelijke regelingen van AVG resp. BDSG.

De websitebeheerder resp. internetprovider verzamelt gegevens over de toegang tot de website en slaat deze op als ‘server-logfiles’.
De volgende gegevens worden vastgelegd: bezochte website, tijdstip van de toegang, hoeveelheid verzonden gegevens in Byte, bron/link van waaruit u op de website bent gekomen, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikt IP-adres.

De verzamelde gegevens dienen slechts voor statistische analyses en voor het verbeteren van ons online aanbod. Neem a.u.b. goede nota van het punt “Recht op informatie / Herroepingsrecht”.
De websitebeheerder behoudt zich evenwel het recht voor de server-logfiles achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die wijzen op illegaal gebruik. In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG gelegen.

Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt echter noodzakelijk als u via ons portaal een reis of andere service boekt, contact met ons opneemt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief of nog een ander aanbod van onze website wilt gebruiken.

In overeenstemming met de wettelijke regelingen en in het kader van het minimaliseren van de hoeveelheid benodigde gegevens worden hierover slechts gegevens verzameld die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gewenste dienst. Voor zover wij in onze formulieren vragen om aanvullende informatie, is het vermelden daarvan altijd vrijwillig en als zodanig aangegeven.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logfiles vindt verder plaats om het functioneren van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te verbeteren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

In geval van de boeking van een reis of van een andere dienst gebruiken wij de hierbij verzamelde gegevens ook voor statistische en reclamedoeleinden. Dit gebeurt uiteraard uitsluitend binnen de wettelijke bepalingen.

De wettelijke basis voor de verzending van aanbiedingen of reclame per e-mail als gevolg van de verkoop van producten of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet oneerlijke handelspraktijken.

Indien u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, slaan wij verder de door u bij de boeking verstrekte gegevens over uw persoon en over uw reis op, en gebruiken deze om u als nieuwsbriefabonnee optimaal van dienst te kunnen zijn (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Voor het overige gebruiken wij de door ons opgeslagen persoonsgegevens voor het onderhouden van klantrelaties, voor klantenondersteuning (bijv. informatie over het verloop van uw verblijf), voor de uitvoering van eigen reclame- en marketingmaatregelen (bijv. de verzending van catalogi of overige reclamezendingen binnen het wettelijk toegelaten kader, navraag over de klanttevredenheid) en voor de orderafwikkeling.

4. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betrokken persoon proberen te verkrijgen, dient art. 6 lid 1 sub a AVG als wettelijke basis.

Bij een voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens waarbij de betrokkene een van de contractpartijen is, dient artikel 6, lid 1, sub b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1 sub c AVG als wettelijke basis.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1 sub d AVG als wettelijke basis.

Indien verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid. 1 sub f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden binnen de van toepassing zijnde voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming en de mededingingsregels.

Indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door ons verschuldigde contractuele prestatie of wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens ook doorgegeven aan onderaannemers of dienstverleners voor de uitvoering van diensten in naam of opdracht van ons (bijv. technische afhandeling van de post- en e-mailverzending, betalingsafwikkeling, klantenservice).

Bovendien worden de gegevens doorgegeven aan personen of bedrijven voor de afhandeling van uw boeking, met name aan accommodaties, boekingspartners, dienstverleners, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hotels, reisbureaus, autoverhuurbedrijven, cruiserederijen, overheidsinstanties etc. Houd er hierbij rekening mee dat de bepalingen op het gebied van de gegevensbescherming op de vestigingsplaats van deze personen en bedrijven eventueel kunnen afwijken van die in Duitsland.

Verder worden uw gegevens aan derden openbaar gemaakt en verzonden als wij krachtens de wet of vanwege een rechtsgeldig afgeronde gerechtelijke procedure hiertoe verplicht zijn.

U hebt het recht die u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen.

6. Opslag en verwijdering van gegevens

In het kader van de onder punt “Doel van het verzamelen van persoonsgegevens” genoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens opgeslagen. De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Opslag van persoonsgegevens kan bovendien plaatsvinden als dit is bedoeld door de Europese of nationale wetgevende lichamen in verordeningen, wetten of overige voorschriften in het EU-recht, waaraan de verantwoordelijke instantie is gebonden. De wetgever heeft een groot aantal bewaarplichten en -termijnen uitgevaardigd. Het blokkeren of verwijderen van de gegevens vindt ook plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij een langer durende opslag van de gegevens noodzakelijk is in het kader van een contractsluiting of de nakoming van een overeenkomst.

7. Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies (kleine computerbestanden met tekstinformatie die de webserver naar uw webbrowser stuurt) om uw beleving tijdens uw bezoek aan ons online aanbod te verbeteren. Sommige aanwijzingen verschijnen bijvoorbeeld slechts éénmaal als u ons toestemming hebt gegeven een cookie te plaatsen. Bovendien hebben onze cookies een vervaldatum. Mocht u de cookies vóór de vervaldatum handmatig verwijderen, dan krijgt u bij uw volgende bezoek aan de website weer een nieuwe cookie, tenzij u het opslaan van cookies hebt geblokkeerd.

De technische specificaties zorgen ervoor dat een cookie slechts kan worden gelezen door de server die hem heeft verzonden. Wij verzekeren u dat wij in cookies geen persoonsgegevens opslaan.

Een gebruik van ons aanbod is zonder het accepteren van cookies helaas slechts beperkt mogelijk. Wij adviseren daarom de cookies permanent voor onze website te activeren. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies evenwel deactiveren en uw webbrowser zo instellen dat hij u ervan op de hoogte stelt zodra er cookies worden verzonden.

Voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies dient art. 6 lid 1 sub f AVG als wettelijke basis.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is bij een desbetreffende toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 sub a AVG.

8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen: “Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te genereren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies op uw computer tegengaan door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor omschreven doel.

De Google trackingcodes van deze website gebruiken de functie “_anonymizeIp()”, waardoor IP-adressen uitsluitend ingekort worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar uw persoonsgegevens uit te sluiten. De gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden herroepen. Door op de knop “Deactiveren” te klikken, wordt de tracering volledig uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de herroeping permanent wordt uitgevoerd, moet de gebruikte browser cookies accepteren. Bij wijze van alternatief kan de gegevensverzameling door het gebruik van een Google browser plug-in worden herroepen om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) aan de firma Google Inc. wordt verzonden en door Google wordt gebruikt. De volgende link leidt naar de desbetreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

9. Gebruik van Google-lettertypen

Onze website maakt gebruik van Google-lettertypen en de Google Fonts API om lettertypen en symbolen visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google-lettertypen worden, voor zover de gegevens niet op de lokale servers van onze website zijn opgeslagen, door Google ook gegevens over het gebruik van de lettertypefuncties door bezoekers van de website verzameld, verwerkt en gebruikt. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op http://policies.google.com/privacy?hl=nl. Daar kunt u in het gegevensbeschermingscenter ook uw instellingen veranderen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. De gebruiksvoorwaarden van Google-lettertypen zijn te vinden op https://fonts.google.com/about# en http://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=NL

10. Gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps en de Google Maps API om plattegronden en geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website verzameld, verwerkt en gebruikt. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op http://policies.google.com/privacy?hl=nl. Daar kunt u in het gegevensbeschermingscenter ook uw instellingen veranderen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html

11. Veiligheid, Vragen en suggesties, Verantwoordelijke

Veiligheid is niet in de laatste plaats ook van uw systeem afhankelijk. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk behandelen, nooit wachtwoorden door de webbrowser laten opslaan en het browservenster sluiten als u het bezoek aan onze website beëindigt. Zo maakt u het voor derden veel lastiger om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen.

Gebruik een besturingssysteem dat gebruikersrechten kan beheren. Stel in uw gezin meerdere gebruikers op uw systeem op en gebruik nooit het internet onder beheerdersrechten. Maak gebruik van veiligheidssoftware als virusscanners en firewalls en houd uw systeem voortdurend up-to-date.

De verantwoordelijke voor deze website in de zin van de EU-basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsook overige bepalingen op het gebied van de gegevensbescherming is:

Albatross Reisen GmbH
Marktbreiter Str. 11
D-97199 Ochsenfurt
Tel.: +49 9331 98304-0
Fax: +49 9331 98304-29
E-Mail: info@albatross.de
www.albatross-reisen.de

12. Recht op informatie / Herroepingsrecht; overige rechten van betrokkenen

Wij wijzen u erop dat u:

 • een recht op informatie hebt met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • een recht van correctie van deze gegevens hebt, voor zover ze zijn veranderd of onjuist zijn;
 • het recht hebt te eisen dat – in geval en zolang er onduidelijkheid bestaat over de juistheid van gegevens – er slechts beperkt van uw gegevens gebruik wordt gemaakt, of als u toestemming voor een bepaald gebruik of de gehele verwerking van uw gegevens hebt herroepen;
 • een recht hebt de verwijdering van gegevens te eisen indien deze onjuist zijn of onrechtmatig worden opgeslagen en verwerkt;
 • het recht hebt een eenmaal verleende toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen;
 • het recht hebt op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG;
 • het recht hebt de over u opgeslagen gegevens evt. aan een andere verantwoordelijke te laten overdragen of het gemaakte gegevensbestand zelf over te dragen;
 • het recht hebt om bij een bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen.
  Bureau voor gegevensbeschermingstoezicht van de deelstaat Beieren (BayLDA)
  Promenade 18
  D-91522 Ansbach
  poststelle@lda.bayern.de

Aan de uitoefening van deze rechten zijn voor u vanzelfsprekend geen kosten verbonden. Om uw toestemming voor het gebruik van gegevens te herroepen, een verzoek om informatie in te dienen of om uw recht om gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen dan wel enig ander u in dit kader toekomend recht uit te oefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de beveiligingsdeskundige van ons bedrijf:

Albatross Reisen GmbH
Marktbreiter Str. 11
D-97199 Ochsenfurt
E-Mail: datenschutz@albatross.de

13. Afmelden voor nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, klik dan op de link: “Nieuwsbrief afmelden”, die u in alle door ons verzonden nieuwsbrieven aan het einde vindt.

Titel des Dialogfenster